Bảng giá nệm bông ép Vạn Thành mới áp dụng từ 01-10-2017

Bảng giá nệm bông ép Vạn Thành Fantasy được áp dụng từ ngày 01 - 10 -2017 với giá mới chi tiết như sau:
Bảng giá nệm Vạn Thành Fantasy mới